Libertà

Libertà è avere un limite.

Emanuele Luzzati